Přihlášení
Ztratili jste heslo?

0 položek za 0,00 Kč s DPHKošík

508603 - multifunkční čtyřsložkové tablety 20g - 3kg

508603 - multifunkční čtyřsložkové tablety 20g - 3kg
Katalogové číslo: 508603
EAN: 4038755550828
508603 - multifunkční čtyřsložkové tablety 20g - 3kg
Klikni pro zobrazení většího obrázku
Multifunkční tablety 20g - čtyř složkové pomalu rozpustné 3kg. Určené k desinfekci vody, prevenci tvorby řas, vyvločkování nečistot, stabilizaci pH a mnoho dalšího. Vhodné do menších bazénů k postupné desinfekci rozpouštění v plováku nebo skimmeru.
Skladem u dodavatele
1 299,00 Kčs DPH/ ks
1299.00
ks
Multifunkční tablety 20g - čtyř složkové pomalu rozpustné 3kg. Určené k desinfekci vody, prevenci tvorby řas, vyvločkování nečistot, stabilizaci pH a mnoho dalšího. Vhodné do menších bazénů k postupné desinfekci rozpouštění v plováku nebo skimmeru.


pevné tablety s více než 80% aktivního chlóru

dezinfekce, prevence výskytu řas

vločkování

stabilizované proti rychlému uvolňování chloru vlivem působení slunce a

tepla

velmi pomalé rozpouštění


Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: pevná látka, tablety.

Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě.

Při styku s kůží: Obecně není tento produkt pro pokožku dráždivý.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.

Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Klasifikace

v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008

GHS03 plamen nad kruhem

Ox. Sol. 3 H272 Může zesílit požár; oxidant.
GHS09 životní prostředí

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
GHS07

Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při požití. Eye Irrit. 2 H319 Způsobuje vážné podráždění očí. STOT SE 3 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

508603 - multifunkční čtyřsložkové tablety 20g - 3kg

phone+420383321887

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Pro více informací klikněte zde. Používáním webu vyjadřujete souhlas.Souhlasím